ޚަބަރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރައްވައިފި

04/07/2011

ދިވެހިރާއްޖޭ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން ހަމަޖެއްސުމާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ އަދަދު ކަނޑައަޅެމުގައި ބަލަންވާނެ އުސޫލެއް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 3 ޖުލައި 2011 ވަނަދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ކޮމިޝަންގެ މިއަހަރުގެ 75 ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރައްވާފިއެވެ. މި ފާސްކުރެވުނު...

ސުޕީރިއާ ކޯޓުތަކާ، މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގައި ފަނޑިޔާރުން މަދުވުމާއި ގުޅިގެން ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން އެކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ޕެނަލެއް އެލުލަވައިލައްވައިފި

02/07/2011

ސުޕީރިއާ ކޯޓުތަކާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގައި ފަނޑިޔާރުން މަދުވުމާއި ގުޅިގެން ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން ސުޕްރީމްކޯޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމުގެ މައްޗަށާއި ކޮމިޝަންގައި ހުރި މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ސުޕީރިއާ ކޯޓުތަކަށާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަނޑިޔާރުން ހޯދުމަށް...

ފަނޑިޔާރުންނާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާތައް އަވަހަށް ބަލައި ނިންމުމަށް ގޮތްތަކެއް ކަނޑައަޅުއްވައިފި

10/05/2011

2011 މެއި 01 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮމިޝަންގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށިމާއެކު، ކޮމިޝަނަށް މިހާތަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާތަކާ އަދި ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ލީގަލް ސެކްޝަނުން ދިރާސާކޮށް، ހަފުތާއަކު މަދުވެގެން 10 ޝަކުވާ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް ކޮމިޝަންގެ 56 ވަނަ ބައްދަލުވުމުން...

ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވި އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝަރީފަށް މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުއްވައިފި

28/04/2011

ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަނުކުރެއްވި އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝަރީފަށް މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުވައިފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި  މިއަދު (28 އޭޕްރީލް 2011) ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރުކަމަށް ކޮމިޝަނުން އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު...

ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝަރީފް ހަމަޖައްސަވައިފި

26/04/2011

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 26 އެޕްރީލް 2011 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ (މިރޭ) ބޭއްވި ކޮމިޝަންގެ 54 ވަނަ ޖަލްސާއިން ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަޙުމަދު ޝަރީފު ހޮއްވަވާފިއެވެ. އެމަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛު އަޙުމަދު ޝަރީފު ހޮއްވެވީ މިކަމަށްޓަކައި ކޮމިޝަންގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، ހައިކޯޓުގެ...

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު ފާސްކޮށް، 2011 މެއި 01 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެޤަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި

25/04/2011

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު ފާސްކޮށް، 2011 މެއި 01 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެޤަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި 24 އޭޕްރީލް 2011 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވުނު ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާއިން މިގޮތަށް ނިންމީ ކޮމިޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާއިދަށް މެމްބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް އެކި...

އދ. އަތޮޅުގެ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ހަމަޖައްސަވައިވާ އަލްއުސްތާޛު ޝުޖާޢު އުޘްމާން މަޤާމުގެ ހުވާކުރައްވައި ފަތްކޮޅު ދެއްވައިފި

07/04/2011

އދ. އަތޮޅުގެ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް 3 އެޕްރީލް 2011 ވަނަ ދުވަހު ހަމަޖައްސަވާފައިވާ، ގއ. ވިލިނގިލީ ހިލިހިލާއާގޭ އަލްއުސްތާޛު ޝުޖާޢު އުޘްމާން، މަޤާމުގެ ހުވާކުރައްވައި ފަތްކޮޅު ދެއްވުން މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި މިއަދު(7 އެޕްރީލް 2011 ) ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި އދ....

މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު ޝުޖާޢު އުޘްމާން އދ. އަތޮޅުގެ ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ހަމަޖެއްސުމަށާއި ކްރިމިނަލްކޯޓުގެ ގާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން ސިވިލްކޯޓަށް ބަދަލުވުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި

04/04/2011

ގއ. ވިލިނގިލީ ހިލިހިލާއާގޭ އަލްއުސްތާޛު ޝުޖާޢު އުޘްމާން އދ. އަތޮޅުގެ ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމަވައިފިއެވެ. މިގޮތަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމެވީ 3 އެޕްރީލް 2011 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާއަށް އަލްއުސްތާޛު ޝުޖާޢު އުޘްމާންގެ ވަޒީފާއާގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި،...

ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރަކު ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލައިފި

27/03/2011

27 މާޗް 2011 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާއިން ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރަކު ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ތިން ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލައިފިއެވެ. އެގޮތުން އެކުލަވާލެވުނު ކޮމެޓީގައި ހިމެނިވަޑައި ގަންނަވަނީ: 1. ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ދީދީ2....

ހައިކޯޓުގެ ބެންޗަށް ބޭނުންވާ ފަސްފަނޑިޔާރުން، ޢައްޔަނުކޮށް ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ހުވާކުރައްވައިފި

26/03/2011

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2011/22 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ)ގެ 27 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހައިކޯޓުގެ ބެންޗަށް ބޭނުންވާ ފަސްފަނޑިޔާރުން، ޢައްޔަނުކޮށް ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ހުވާކުރައްވައިފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި ފަނޑިޔާރުންނަށް ހުވާލައިދެއްވީ ސްޕުރީމް ކޯޓުގެ...

ތައުދީބީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އައްޝަޢިޚް މުޙައްމަދު ނަޢީމު، ޖުވައިނަލް ކޯޓަށް ބަދަލުކޮށްފި

24/03/2011

ތައުދީބީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އައްޝަޢިޚް މުޙައްމަދު ނަޢީމު، ޖުވައިނަލް ކޯޓަށް ބަދަލުކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 24 މާރޗް 2011 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވު ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގެ އިއްތިފާޣުން ނިންމަވައިފިއެވެ. ކޮމިޝަނުން މިގޮތަށް ނިންމެވީ ދައުލަތަށް ލިބޭ އަދި ދައުލަތުން ރައްދުވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން...

Page 35 of 38