ޚަބަރު

ޖުޑީޝަލް 5 ދާއިރާއަށް، ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުން މިއަދު ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައިފި

12/11/2012

ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކަށް ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުން ކަނޑައެޅުމަށް ކުރި އިޢުލާނާގުޅިގެން އެމާޤަމަށް ކުރިމަތިލީ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް 5 ދާއިރާއަށް، ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުން މިއަދު ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. އެގޮތުން ދާއިރާއިސްމެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނަކީ؛ 1. އަޙުމްދު...

01 ނޮވެމްބަރު 2012 އިން ފެށިގެން 04 މެޖިސްޓްރޭޓަކު ވަޒިފާއިން މުސްކުޅިކުރުމަށް ނިންމައިފި

31/10/2012

01 ނޮވެމްބަރު 2012 އިން ފެށިގެން 04 މެޖިސްޓްރޭޓަކު “ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް ވަކިވާން ބޭނުން ފަނޑިޔާރުންނަށާއި 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކޮށް އިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު” ގެ ދަށުން ވަޒިފާއިން މުސްކުޅިކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ....

ކެނެޑާގެ ޖުޑިޝަރީގެ އިސްބައެއް ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ވަފުދަކާއެކު ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވައިފި

09/10/2012

ކެނެޑާގެ ޖުޑިޝަރީގެ އިސްބައެއް ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ވަފުދަކާއެކު ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވާއިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުންތަކުގެ މައިގަނޑު އަމާޒަކީ ދެޤައުމުގެ ޖުޑީޝަރީ ދެނެގަނެ، އެއްގައުމު އަނެއްގައުމަށް މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމެވެ. އެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަރީ ހަރުދަނާކޮށް، ތަރަށްޤީކުރުމަށް ކުރަމުންގެންދާ...

ނޫސް ބަޔާން

02/10/2012

މިކޮމިޝަންގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަދި ކޮމިޝަންގެ ނާއިބުރައީސްކަން ގިނަ މުއްދަތަކަށް ކުރައްވާފައިވާ، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް ވަރަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރ. އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޤާނޫނީ ވަކީލު ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީއަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ވަރަށް...

ފަނޑިޔާރުންނާ ގުޅޭގޮތުން ކުރެވޭ ތުހުމަތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ފަނޑިޔާރުންގެ އަގުވެއްޓޭފަދަ ގޮތަކަށް މީޑިއާތަކުން ޢަމަލުނުކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ޢިލްތިމާސް ކޮށްފި

17/09/2012

ފަނޑިޔާރުންނާ ގުޅޭގޮތުން ކުރެވޭ ތުހުމަތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ފަނޑިޔާރުންގެ އަގުވެއްޓޭފަދަ ގޮތަކަށް މީޑިއާތަކުން ޢަމަލުނުކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ޢިލްތިމާސް ކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން މިއަދު ކޮމިޝަނުން ނޫސްބަޔާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، ފަނޑިޔާރުންނާ ގުޅޭގޮތުން އެފަރާތްތަކުގެ އަގުވެއްޓޭފަދަ ގޮތަަކަށް...

ނޫސް ބަޔާން

30/08/2012

ރާއްޖޭގައި އަދުލުއިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގައި މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، ކޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތަށް ނުފޫޒުފޯރުވައި، ފަނޑިޔާރުންނަށް ބިރުދައްކައި ތަފާތު އިންޒާރުތައް ދެމުންގެންދާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު މިކޮމިޝަނަށް ލިބެމުންދާތީ އެކަން މި ކޮމިޝަނުން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުއްވެރިކުރަމެވެ. އަދި މިފަދަ...

ދެ ބޭފުޅަކު މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ ހުވާކުރައްވައި، އެ ބޭފުޅުންނަށް މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅުދެއްވައިފި

27/08/2012

އދ. މާމިގިލި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ކ.ގުޅި، ޑޭލައިޓް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޢާމިރު، އަދި ޅ. ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް  ޅ. ނައިފަރު، ސިނަމާގެ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު މޫސާ، ޢައްޔަންކުރައްވައި މަޤާމުގެ ހުވާކުރައްވައި އެ ދެ ބޭފުޅުންނަށް މަޤާމު ފަތްކޮޅު މިއަދު...

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމުގެ ދަތުރެއްގައި މޮރިޝަސްގެ ޖުޑީޝަލް ލީގަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

03/07/2012

ކޮމަންވެލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން، މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމުގެ ދަތުރެއްގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން މޮރިޝަސްގެ ޖުޑީޝަލް ލީގަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. ޖޫން މަހުގެ 24 ން 30 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިއަ މި ޕްރޮގްރާމުގައި ރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ 6 މެމްބަރުންނާއި 9...

ހއ، އަދި ހދ، އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތައް އަޙުލުވެރިކުރުމުގެ ސެމިނަރއެއް މިއަދު ކުޅުދުއްފުށީގައި ޖުޑީސަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފަށައިފި

21/06/2012

ހއ، އަދި ހދ، އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތައް އަޙުލުވެރިކުރުމުގެ އެއްދުވަހުގެ ސެމިނަރއެއް މިއަދު ކުޅުދުއްފުށީގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފަށައިފިއެވެ. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދާ މި ސެމިނަރގައި ހއ، އަދި ހދ،...

ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތް ބިނާވެފައިވާގޮތުގާއި ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ގުޅޭގޮތުން ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ޖަލާލުއްދީން ސުކޫލުގެ ސާނަވީކުދިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފި

21/06/2012

ފަނޑިޔާރުންގެ މަސަކަތް ބިނާވެފައިވާގޮތާއި، ފަނޑިޔާރުން އަދާކުރާ މުހިންމު މަސައްކަތާއި، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހދ،ކުޅުދުއްފުށީ ޖަލާލުއްދީން ސުކޫލުގެ ސާނަވީ މަރުހަލާގައި ކިޔަވާކުދިންނަށް ޖުޑީސަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންއެއް ކުރިއަށް...

ސަނާވީ މަރުޚަލާގައި ކިޔަވައިކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތާއި، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް އަންގައިދިނުމަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ފަށައިފި

29/04/2012

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތާއި، ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް އަންގައިދީ، ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ސާނަވީ ސުކޫލުތަކުގެ ގްރޭޑް 8،9، އަދި 10 ގެ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށް، މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މިއަދު ފެށި މި ޕްރޮގްރާމްގައި ދަރުމަވަންތަ ސުކޫލާއި އަމީނިއްޔާ...

ކޮމިޝަނުގެ ނައިބުރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ދީދީ ހަމަޖައްސަވައިފި

24/04/2012

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ހުސްވެފައިވާ ނާއިބުރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމަށް ހަމަޖައްސަވާފައި ހުންނަވާ، ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ދީދީ ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. އިއްޔެ ބޭއްވުނު ކޮމިޝަންގެ މިއަހަރުގެ 43 ވަނަ ބައްދަލުމުގައި މި މަޤާމަށް ޢަބްދުﷲ ދީދީ...

Page 34 of 41