ފަނޑިޔާރުން ސަރކިއުލަރ ގަވާއިދު ޝަކުވާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ފުރުސަތު ޑައުންލޯޑްސް ގުޅުއްވާ
ޚަބަރު

35 ކޯޓުއިސްމެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި 5 މެޖިސްޓްރޭޓެއްގެ މަޤާމަށް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާން ކޮށްފި

19/08/2013

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން 35 ކޯޓެއްގެ ކޯޓުއިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށާއި މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ 5 މަޤާމަށް ބޭފުޅުން ހޯދުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ. ޖުމްލަ 40 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ވާގޮތުން، މި މަޤާމުތަކަށް ޝަތުރު ހަމަވާ ބޭފުޅުން 2 ސެޕްޓެމްބަރ 2013...

03 ބޭފުޅަކު މެޖިސްޓްރޭޓުކަމުގެ ހުވާކުރައްވައި، އެބޭފުޅުންނަށް މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި

15/08/2013

މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމަށް އަލަށް އައްޔަންކުރެއްވި ތިން ބޭފުޅަކު މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ ހުވާކުރައްވައި، އެބޭފުޅުންނަށް މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު އެރުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އަލަށް އައްޔަންކުރެވި މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް މަޤާމުގެ ހުވައިލައިދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ...

ޤާނޫނީގޮތުން ކޮމިޝަނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރަމުންދަނީ ތެދުވެރިކަމާ އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު، އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި- ކޮމިޝަންގެ ރައީސް

15/08/2013

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ޤާނޫނީގޮތުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް، ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނަތްތެރިކަމާއެކު އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރަމުންދާކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވާކަމުގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު...

ނޫސް ބަޔާން

14/08/2013

13 އޯގަސްޓް 2013 ވަނަ ދުވަހު، ދުވަހުނޫސް ހަވީރުގައި “ޕޭޕަރު ކޮޕީކޮށްގެން ފިޔަވަޅު އަޅަން އެންގި ޤާޟީއަށް ވ. ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓްކަން ދޭން ނިންމައިފި” މި ސުރުހީގެ ދަށުން ލިޔެފައިވާ ޚަބަރާ ގުޅޭގޮތުން ދަންނަވަމެވެ. ގދ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ، ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރާޣިބު އަޙްމަދު ވ. ޖުޑީޝަލް...

03 ބޭފުޅަކު މެޖިސްޓްރޭޓުކަމަށް އައްޔަނުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި

13/08/2013

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވެ، ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުރައިޓީރިއާއަށް ފެތޭ ފަރާތްތަކާ، ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ...

ގދ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރާޣިބު އަޙުމަދު، ވ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި

13/08/2013

ގދ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގެ މަޤާމުގައި މިހާރު ހުންނެވި އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރާޣިބު އަޙުމަދު 18 އޯގަސްޓް 2013 ން ފެށިގެން ވ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ. ކޮމިޝަނުން މިގޮތަށް ނިންމީ، ފަނޑިޔާރުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން އެއްކޯޓުން...

ގއ.ވިލިނގިލި މެޖިސްޓްރޭޓްކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ނަޖީބުގެ ސަސްޕެންޝަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމުން

04/08/2013

ގއ.ވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ނަޖީބުގެ މައްޗަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކޮށްފައިވާ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެހެންފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާދިން ކަމަށްބުނާ ދަޢުވާއާ ގުޅިގެން އެމައްސަލަ ވަކިގޮތަކަށް ނިމެންދެން ނުވަތަ މިކޮމިޝަނުން ވަކި އެއްޗެއް އަންގަންދެން...

ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުމާގުޅޭގޮތުން 09 މެއި 2012 ގައި ކޮމިޝަނުން ސުޕްރީމްކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ނުނިމި ލަސްވަމުންދާތީ، އެމައްސަލަ އަނބުރާ ނެގުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި

01/08/2013

ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުމާގުޅޭގޮތުން 09 މެއި 2012 ގައި ކޮމިޝަނުން ސުޕްރީމްކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ނުނިމި ލަސްވަމުންދާތީ، އެމައްސަލަ އަނބުރާ ނެގުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައި އެމައްސަލައިގެ ދަޢުވާފޯމް ބާޠިލްކޮށްދެއްވުން އެދި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް ދެންނެވުމަށް ކޮމިޝަނުން...

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނަށް އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބުރާހީމް ސިޔާސީ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވުމުން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންކަމުން ވަކިވެފައިވާކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކޮމިޝަނަށް އަންގައިފި

30/07/2013

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނަށް އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބުރާހީމް ސިޔާސީ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވުމުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ 10 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 4 ވަނަ ނަންބަރުގައި،...

ކުއްލިއްޔަތުއް ދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާގެ ބައެއް ދަރިވަރުންނަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދީފ

29/07/2013

ކުއްލިއްޔަތުއް ދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ކުއްލިއްޔަތުލް ދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި މިއަދު (29 ޖުލައި 2013) ކުރިއަށް ގެންދިއަ މި ޕްރޮގްރާމްގައި ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު...

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ބައެއް ދަރިވަރުންނަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދީފ

24/07/2013

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އޮޑިޓޯރިއަމްގައި ރޭ (23 ޖުލައި 2013) ކުރިއަށް ގެންދިއަ މި ޕްރޮގްރާމްގައި ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިީފައިވަނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް...

ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަލީ ޙަމީދާގުޅޭ ގޮތުން ކޮމިޝަނަަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ކޮމިޓީން އިސްތިޢުފާ ދެއްވި ދެ މެންބަރުންގެ އިސްތިޢުފާ ޤަބޫލު ނުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމެވުން.

23/07/2013

ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޙަމީދާ ގުޅޭގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާ ދިރާސާ ކުރުމަށް އުފެއްދެވި ތަހުޤީޤު ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މިކޮމިޝަނުގެ 03 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 02 މެންބަރަކު އިސްތިޢުފާ ހުށަހެޅުއްވި ނަމަވެސް އެބޭފުޅުންގެ އިސްތިޢުފާ ޤަބޫލުނުކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް...

Page 31 of 42