ޚަބަރު

ށ.ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޒިޔާދުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤްކުރަން ނިންމުން

10/10/2021

ގެވެށި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަވަސް އަމުރަކާގުޅޭ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތް ކުރިއަށްނުދާ ކަމަށް ބުނެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ބެލުމާއި ހަވާލުވެ ހުންނެވި ށ.ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޒިޔާދު އެކަށީގެންވާ އަވަސްމިނެއްގައި އަދި...

ދ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަޙްމަދު އާމިރުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤްކުރަން ނިންމުން

29/09/2021

ދ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަޙްމަދު އާމިރު ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް ހަޤީޤަތާ ޚިލާފު މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގެ "މައްސަލަ ބެލުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާ ކޮމިޓީ" އިން ނިންމާފައިވާތީ، 2021 ސެޕްޓެންބަރު 29 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މި ކޮމިޝަނުގެ މިއަހަރުގެ 74 ވަނަ ޖަލްސާގައި މި...

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ފަރްހީޒާއާއި ބެހޭގޮތުން ތަޙްޤީޤްކުރި ސުލޫކީ މައްސަލަ ސާބިތުނުވާކަމަށް ނިންމުން

26/09/2021

ޤާނޫނު  ނަންބަރު  10/2008  (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)ގެ 22-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ)ގެ ދަށުން  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު 02/2021 ނަންބަރު ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން 2021 ޖަނަވަރީ 10 ވަނަ ދުވަހު ސުލޫކީ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށް ނޯޓިސްދީފައިވާ ސ.ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް (މިހާރު ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު)  އަލްއުސްތާޛާ...

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ޢަލީ ނަޞީރުއާމެދު ސުލޫކީ ފިޔަވަޅު އެޅުން

22/09/2021

މިކޮމިޝަނުން ތަޚްޤީޤުކުރި ޤާޟީ ޢަލީ ނަޞީރުގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ތަޚްޤީޤުކޮށް ނިންމާ އެމައްސަލައިގެ މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ، 2021 ސެޕްޓެންބަރު 22 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މި އަހަރުގެ 72 ވަނަ ޖަލްސާގައި ކޮމިޝަނުން ވަނީ މިމައްސަލައިގައި ޤާޟީ ޢަލީ ނަޞީރާމެދު ސުލޫކީ ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމާފައެވެ. ‎ސިވިލް...

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

15/09/2021

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގެ 2 މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި ކޮށްފައިވާ މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)195-C/1/2021/20 (26 އޮގަސްޓް 2021) އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވިއިރު އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 1.   އާމިނަތު ޒިދުނާ / މ.ހިތަށްފިނިވާގެ، މާލެ2.   ޢަބްދުﷲ ފަހްމީ /...

03 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުން

13/09/2021

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެމަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، މަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށްޓަކައި، އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއު ކުރުމަށްފަހު، އިންޓަރވިއުގައި އެންމެ ޤާބިލުކަމަށް، ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރާ ކޮމިޓީން ކޮމިޝަނަށް...

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް 02 ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުން

13/09/2021

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް 02 ފަނޑިޔާރުން ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެމަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، މަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށްޓަކައި، އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއު ކުރުމަށްފަހު، އދ.މާމިގިލި، ފްރީޕާކް، އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ނަދީމް އަދި ހ.އަސްރަފީވިލާ، އަލްއުސްތާޛު...

ސ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް މުޙައްމަދު ހާޝިމްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤްކުރަން ނިންމުން

05/09/2021

ސ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް މުޙައްމަދު ހާޝިމް ސ.ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކެއްގެ ޚަސްމަކާ ބައްދަލުކުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގެ "މައްސަލަ ބެލުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާ ކޮމިޓީ" އިން ނިންމާފައިވާތީ، 2021 ސެޕްޓެންބަރު 01 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މި ކޮމިޝަނުގެ މިއަހަރުގެ66...

ނޫސް ބަޔާން

30/08/2021

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އޯޑިއޯ ރެކޯޑިންގ ތަކެއް ކަމަށް ބުނެ އިއްޔެ މީޑިއާގައި ދައުރުވި އޯޑިއޯތަކުގެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި މި ކޮމިޝަންގެ ކުއްލި ޖަލްސާއެއްގައި ނިންމައި، އެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް އެކުލަވައިލި ކޮމިޓީން މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު މިހާރު ވަނީ ފަށައިފައެވެ. މިގޮތުން މި...

ޚަބަރަށް ދޭ މައުލޫމާތު

30/08/2021

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބެއްލެވި މައްސަލައެއްގައި ޙުކުމް ކުރެއްވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ފަނޑިޔާރުންނަށް އެ މައްސަލަ ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމުވުމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވިކަމަށް އެ ފަނޑިޔާރުން ވިދާޅުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި މި ކޮމިޝަންގެ ކުއްލި ޖަލްސާއެއްގައި ނިންމައި، އެ މައްސަލަ...

ބ.އޭދަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛާ އުއްމުކުލްޘޫމް އަބޫބަކުރުއާއި ބެހޭގޮތުން ތަޙްޤީޤްކުރި ސުލޫކީ މައްސަލަ ސާބިތުނުވާކަމަށް ނިންމުން

12/08/2021

ޤާނޫނު  ނަންބަރު  10/2008  (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)ގެ  22-1  ވަނަ މާއްދާގެ (ބ)ގެ ދަށުން  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު 2017 /8 ނަންބަރު ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން 2019 ސެޕްޓެމްބަރ 30 ވަނަ ދުވަހު ސުލޫކީ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށް ނޯޓިސްދީފައިވާ ބ.އޭދަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛާ އުއްމުކުލްޘޫމް...

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދުއާ ބެހޭގޮތުން ތަޙްޤީޤްކުރި ސުލޫކީ މައްސަލަ ސާބިތުނުވާކަމަށް ނިންމުން

14/07/2021

ޤާނޫނު  ނަންބަރު  10/2008  (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)ގެ  22  ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގެ ދަށުން  ކޮމިޝަނުން ބެލި 2019/106 ނަންބަރު ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން 2020 ފެބްރުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހު ސުލޫކީ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށް ނޯޓިސްދީފައިވާ ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދުގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ، ތަޙްޤީޤްކުރެވި...

Page 3 of 35