ސަރކިއުލަރ

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

23/08/2017

"ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި  ޢަމަލުކުރާނެ  ގޮތުގެ  ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް...

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި ހޮޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫ ބާޒީގެ، އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަހީދު އައްޑުއަތޮޅު ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރެއްވުން

23/08/2017

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި ހޮޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫ ބާޒީގެ، އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަހީދު، 04 ޖޫން 2017 އިން ފެށިގެން އައްޑު އަތޮޅު ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ...

ބައެއް ފަނޑިޔާރުން އެހެން ކޯޓުތަކަށް ބަދަލުކުރުން

23/08/2017

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގައި ހުންނެވި މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރި ކެންދޫ މޯނިންގހައުސް ، އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފް ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރެއްވުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގައި ހުންނެވި މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރި ކެންދޫ މޯނިންގހައުސް، އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފް، 10 ޖުލައި 2017 އިން...

ބ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރި އޭދަފުށި އިލާ ، އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ލަޠީފް ބ. ދަރަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރެއްވުން

23/08/2017

  ބ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރި އޭދަފުށި އިލާ، އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ލަޠީފް، 28 އޮގަސްޓު 2017 އިން ފެށިގެން ބ. ދަރަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ...

ދާއިރާ ޙަވާލުވުމުން މިހާރު ދެއްވަމުން ގެންދަވާ އެލަވަންސްތައް ރިވިއުކުރުމަށް ނިންމެވުން

23/08/2017

މި ސަރކިއުލަރއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއި ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު JSC/2015/CIR/13 (23 ނޮވެމްބަރ 2015) ސަރކިއުލަރ އާއި ނަންބަރު JSC/2017/CIR/2 (16 މޭ 2017) ސަރކިއުލަރ ބާޠިލްވީއެވެ.   ދާއިރާ ޙަވާލުވުމުން މިހާރު ދެއްވަމުން ގެންދަވާ އެލަވަންސްތައް ރިވިއުކުރުމަށް ނިންމެވުން   ޤާނޫނު ނަންބަރ: 13/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) ގެ...

ޕެންޝަންއާ ގުޅޭ

23/08/2017

ސަރުކާރަށް ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2009/8 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު) ވުޖޫދަށް އައުމުގެ ކުރިން ދައުލަތުން ދެމުން ގެންދިޔަ 20 އަހަރާއި 40 އަހަރުގެ ޕެންޝަން ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް، ދައުލަތުން ޚަރަދުކުރާ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޕެންޝަނެއް ލިބެން ފެށުމާއިއެކު 20 އަހަރާއި 40 އަހަރުގެ...

ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުން

23/08/2016

ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ތިރީގައިވާ ބޭފުޅުން 13 އޭޕްރީލް 2016 ގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ޢައްޔަނުކުރައްވާފައެވެ. 1.    ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމަށް ދަފްތަރު ނަންބަރު 3087، އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ އާދަމް.  2.    ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމަށް ތިލަދުންމަތި އުތުރުބުރި ކެލާ ދެރަހަ، އަލްއުސްތާޛު...

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

23/08/2016

1.     ބ. ދަރަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރި ހުޅުދުއްފާރު އިލާޒާ، އަލްއުސްތާޛު މުޛައްމަދު ޒާހިދު، މަޤާމުން 08 މާރިޗު 2016 ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އެބޭފުޅާ ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވެފައިވުން 2.     ޏ. ފުވައްމުލަކު...

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

23/08/2016

"ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި  ޢަމަލުކުރާނެ  ގޮތުގެ  ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން ލ. ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމުގައި...

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

23/08/2016

"ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި  ޢަމަލުކުރާނެ  ގޮތުގެ  ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން ޏ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމުގައި...

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

23/08/2016

"ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި  ޢަމަލުކުރާނެ  ގޮތުގެ  ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން ކ. މާފުށި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސް މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ...

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން އަދި އެހެން ކޯޓަކަށް ފަނޑިޔާރަކު ބަދަލުކުރުން

23/08/2016

1.    ަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން "ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި  ޢަމަލުކުރާނެ  ގޮތުގެ  ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން ލ. ފޮނަދޫ...

Page 9 of 12