ސަރކިއުލަރ

ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތްކުރާ ކޯޓު ބަދަލުވުން

26/02/2019

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުށަހެޅުމަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 159 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ފަނޑިޔާރުން ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާ ކޯޓު ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. 1.      ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގައި ހުންނެވި ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި ކެލާ،...

ފަނޑިޔާރުންގެ މާލީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމާގުޅޭ

02/01/2019

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 153 ވަނަ މާއްދާއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) ގެ 66 (ކުރީގެ 65) ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ކޮންމެ ފަނޑިޔާރަކު އެ ފަނޑިޔާރެއްގެ މިލްކިއްޔާތުގައިވާ މުދަލާއި، ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި އަރަންޏާއި ދަރަނި ހާމަކޮށް، ކޮންމެ...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުން

23/08/2018

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ދަފްތަރު ނަންބަރު 9038، އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ޢަލީ 18 މާރިޗު 2018 ގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ޢައްޔަންކުރައްވާފައެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓް އަދި ސިވިލް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުން

23/08/2018

ކްރިމިނަލް ކޯޓް އަދި ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމަށް ތިރީގައިވާ ބޭފުޅުން 30 އެޕްރީލް 2018 ގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ޢައްޔަނުކުރައްވާފައެވެ.   1-    ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމަށް ގއ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި ގއ. ވިލިނގިލި، ފްރެޝް، އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ނަޖީބު   2-   ...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުން

23/08/2018

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ތިރީގައިވާ ބޭފުޅުން 24 ޖުލައި 2018 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. 1.    މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރި ފުޅަދޫ، ވީނަސް، އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފައިޞަލް  2.    ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫ، ބާޒީގެ، އަލްއުސްތާޛު...

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުން

23/08/2018

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ތިރީގައިވާ ބޭފުޅުން 29 އޮކްޓޫބަރު 2018 ގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ޢައްޔަނުކުރައްވާފައެވެ. 1.    އައްޑުއަތޮޅު ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް އައްޑޫސިޓީ، މަރަދޫ ޒެފެއަރ، އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ފަރްހީޒާ.  2.    ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރި ވިލިނގިލި...

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

23/08/2018

"ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި  ޢަމަލުކުރާނެ  ގޮތުގެ  ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން ސ. ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ...

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

23/08/2018

"ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި  ޢަމަލުކުރާނެ  ގޮތުގެ  ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން ބ. ދޮންފަނު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ...

މާލެއަތޮޅު ކާށިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރި ހިމަންދޫ ވެނީލާގެ، އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް އަބޫބަކުރު އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރި ހިމަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރެއްވުން

23/08/2018

މާލެއަތޮޅު ކާށިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރި ހިމަންދޫ ވެނީލާގެ، އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް އަބޫބަކުރު، 22 އެޕްރީލް 2018 އިން ފެށިގެން އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރި ހިމަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ...

ބައެއް ފަނޑިޔާރުންގެ މަޤާމާއި ކޯޓު ބަދަލުވުން

23/08/2018

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުށަހެޅުމަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 159 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ 5 ފަނޑިޔާރުން 23 މޭ 2018 އިން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާ ކޯޓާއި އަދި ބައެއް ފަނޑިޔާރުންގެ މަޤާމު ބަދަލު ކުރުން 1.     މ. ދިއްގަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި...

ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ޑްރަގް ކޯޓް އަދި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީކަމަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަންކުރެއްވުން

23/08/2018

ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ޑްރަގް ކޯޓް އަދި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީކަމަށް ތިރީގައިވާ ބޭފުޅުން 28 މެއި 2018 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.   1.     ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ސ. ހިތަދޫ އޯޝަންލީޑް، އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ހައިލަމް އެ ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީކަމުގެ މަގާމަށް.   2.    ...

ފަނޑިޔާރުންގެ މަޤާމާއި ކޯޓު ބަދަލުވުން

23/08/2018

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުށަހެޅުމަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 159 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ފަނޑިޔާރުން ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާ ކޯޓާއި އަދި ބައެއް ފަނޑިޔާރުންގެ މަޤާމު ބަދަލު ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. 1.     ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރި ބިލެއްދޫ...

Page 9 of 13