ފަނޑިޔާރުންގެ ލިސްޓް
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޡާމް
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ތ.މަޑިފުށި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޔަސަޢު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ތ.ތިމަރަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ތ.ހިރިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ތ.ގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޝަރީފް
ދާއިރާ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ލ.ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޝަރީފް
މެޖިސްޓްރޭޓް
ލ.ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ޢީސާ ފިރާޤް މޫސާ
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ލ.މާބައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނިޔާޒު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ލ.ކަލައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝަރީފް
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ލ.ދަނބިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްފައްތާޙް ޢަބްދުލްޣަފޫރު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ލ.ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ފާއިޒު
މެޖިސްޓްރޭޓް
ލ.ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ރަޝީދު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ލ.ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

Page 12 of 17