ފަނޑިޔާރުން ސަރކިއުލަރ ގަވާއިދު ޝަކުވާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ފުރުސަތު ޑައުންލޯޑްސް ގުޅުއްވާ
ފަނޑިޔާރުންގެ ލިސްޓް
އަލްއުސްތާޛު މޫސާ ނަޞީރު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
އއ.ތޮއްޑޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް މަޢުމޫރު
ދާއިރާ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
އދ.މަހިބަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ނިޔާޝާ
މެޖިސްޓްރޭޓް
އދ.މަހިބަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ރިޒްޚާން މުޙައްމަދު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
އދ.ހަންޏާމީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޢާމިރު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
އދ.ދަނގެތީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނިހާން
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
އދ.މާމިގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު އާދަމް އަޙްމަދު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
އދ.ދިގުރަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ނަޞީރު
މެޖިސްޓްރޭޓް
ވ.ފެލިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޢާމިރު
މެޖިސްޓްރޭޓް
މ.މުލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނަޖީބު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
މ.ކޮޅުފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްލަޠީފް ޙަމީދު
ދާއިރާ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ފ.ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްއަޒީޒް މޫސާ
މެޖިސްޓްރޭޓް
ފ.ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

Page 10 of 17