ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު / މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

13/03/2023

schedule މުއްދަތު ހަމަވެފައި

 • އިއުލާން ނަންބަރު: (IUL)195-C/195//2023/7
 • މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން: ހދ.ނޮޅިވަރަން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް - ށ.ކޮމަންޑޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް - ނ.ވެލިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް - ބ.ދަރަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް - ބ.ގޮއިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް - ޅ.ހިންނަވަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް - ކ.ކާށިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް - އއ.މާޅޮސް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް - ވ.ފުލިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް - ދ.ކުޑަހުވަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް - ތ.ހިރިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް - ގއ.ވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް - ގއ.ދާންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް - ގދ.ރަތަފަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
 • ބޭނުންވާ އަދަދު: 14
 • މުސާރަ: 21000
 • މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީހް: 05/04/2023 12:00:pm

އިއުލާން ޓައިމްލައިން

 1. ވަޒީފާއަށް ހުޅުވާލުން

  13-03-2023

  2023-03-07_IULAN-7-Magistrate.pdf
 2. ވަޒީފާގެ މުއްދަތު ހަމަވުން

  05-04-2023

 3. ކެންޑިޑޭޓުން ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުން

  23-05-2023

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2023-03-07_IULAN-7-Magistrate.pdf