ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ފުރުސަތު / ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

16/01/2023

schedule މުއްދަތު ހަމަވެފައި

 • އިއުލާން ނަންބަރު: (IUL)195-C/195/2023/2
 • މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކޯޓު: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
 • ބޭނުންވާ އަދަދު: 1
 • މުސާރަ: 54300
 • މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީހް: 30/01/2023 12:00:pm

މަގާމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާނީ 30 ޖަނަވަރީ 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން މި ކޮމިޝަނުގެ ފަހިރެސް ޕޯޓަލް މެދުވެރި ކޮށެވެ.  ފަހިރެސް ޕޯޓަލްގެ ލިންކް ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

https://apply.jsc.gov.mv

އިއުލާން ޓައިމްލައިން

 1. ވަޒީފާއަށް ހުޅުވާލުން

  16-01-2023

 2. ވަޒީފާގެ މުއްދަތު ހަމަވުން

  30-01-2023

 3. ކެންޑިޑޭޓުން ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުން

  08-02-2023

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2023-01-16_IULAN-2.pdf