ފަނޑިޔާރުން ސަރކިއުލަރ ގަވާއިދު ޝަކުވާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ފުރުސަތު ޑައުންލޯޑްސް ގުޅުއްވާ
ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކުރުން

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

16/01/2023 schedule މުއްދަތު ހަމަވެފައި

މަގާމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާނީ 30 ޖަނަވަރީ 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން މި ކޮމިޝަނުގެ ފަހިރެސް ޕޯޓަލް މެދުވެރި ކޮށެވެ.  ފަހިރެސް ޕޯޓަލްގެ ލިންކް ތިރީގައިއެވަނީއެވެ. https://apply.jsc.gov.mv

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

10/01/2023 schedule މުއްދަތު ހަމަވެފައި

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަހަޅުއްވާނީ 24 ޖަނަވަރީ 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން  މި ކޮމިޝަނުގެ ފަހިރެސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ. ފަހިރެސް ޕޯޓަލްގެ ލިންކް ތިރީގައިއެވަނީއެވެ. https://apply.jsc.gov.mv

މެޖިސްޓްރޭޓް މަޤާމުތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

20/12/2022 schedule މުއްދަތު ހަމަވެފައި

ސުންގަޑި: 30 ޖަނަވަރީ 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން މި ކޮމިޝަނުގެ ފަހިރެސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ. ފަހިރެސް ޕޯޓަލްގެ ލިންކް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. https://apply.jsc.gov.mv 

ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަޤާމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

17/11/2022 schedule މުއްދަތު ހަމަވެފައި

މުސާރަޔާއި ޢިނާޔަތްތައް: އަސާސީ މުސާރަ (މަހަކު): 36,000.00 ރުފިޔާލިވިންގ އެލަވަންސް (މަހަކު)15,000.00 ރުފިޔާރިސްކް އެލަވަންސް (މަހަކު):3,300.00 ރުފިޔާމެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލިބިދެވޭނެއެވެ.ފޯނު އެލަވަންސް: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން...

Page 2 of 2