އިއުލާން

6/8/2020

މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ތެރެއިން އެހެން ކޯޓަކަށް ބަދަލުވާން އެދޭ މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

6/8/2020

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

22/7/2020

ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ މަގާމާ ގުޅޭ

1/4/2020

އިއުލާން

10/3/2020

އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުން

4/3/2020

ސޮފްޓްވެއަރ ޑެވެލޮޕަރ މަޤާމާއި ގުޅޭ

23/1/2020

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

21/1/2020

ސޮފްޓްވެއަރ ޑެވެލޮޕަރގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

21/1/2020

އައިސީޓީ ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާންތައް ބާޠިލްކުރުން

25/12/2019

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – އައިސީޓީ ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ

12/12/2019

ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

4/12/2019

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

28/11/2019

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

28/11/2019

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު އައިސީޓީ ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ

28/11/2019

ކޮމިޝަންގެ (IUL)195-A-HR-1-2019-36 ނަންބަރު އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުން

28/11/2019

ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ އެޗް.އާރ ސޮފްޓްވެއަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

28/11/2019

ކޮމިޝަނަށް ރެކޯޑިންގ ސިސްޓަމެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

27/11/2019

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު އައިސީޓީ ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ

27/11/2019

ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ލެޕްޓޮޕްތައް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

27/11/2019

ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން، ސްކޭނަރ އަދި ޕްރިންޓަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

21/11/2019

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

21/11/2019

ކޮމިޝަންގެ އައު އިމާރާތަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ހޯދުން

21/11/2019

ކޮމިޝަންގެ އައު އިމާރާތުގެ ނެޓްވޯރކް އެޅުމާއި ސީސީޓީވީ ހަރުކުރުމާއި އެކްސެސް ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން

21/11/2019

ކޮމިޝަންގެ އައު އިމާރާތުގެ ޕާޓިޝަންޖެހުމާއި ކަރަންޓް ވަޔަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

21/11/2019

ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު

18/11/2019

ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ފުރުޞަތު

7/11/2019

(IUL)195-A-HR/1/2019/15 (22 އޮގަސްޓް 2019) ނަންބަރު އިޢުލާނާ ގުޅޭ

31/10/2019

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ސިސްޓަމެއް ހޯދުމަށް

31/10/2019

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

23/10/2019

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވަގުތީ)