އިއުލާން

8/11/2020

ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު

1/11/2020

ކްރިމިނަލް ކޯޓް އަދި ސިވިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

27/10/2020

(IUL)195-A/195/2020/4 (27 ސެޕްޓެންބަރު 2020) ނަންބަރު އިޢުލާނާ ގުޅޭ

25/10/2020

މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

13/10/2020

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު

5/10/2020

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – މެއިންޓެނަންސް އެސިސްޓެންޓް

28/9/2020

ހއ، ހދ، ށ، ނ، ބ، އދ، ވ، ގއ އަދި ގދ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު

28/9/2020

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު

28/9/2020

ހައިކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު

27/9/2020

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

7/9/2020

މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

23/8/2020

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ފަނޑިޔާރަކު ހޯދަން ކުރިން ކުރި ނަންބަރު IUL)195-C/1/2020/13 (05 އޮގަސްޓް 2020) އިޢުލާނު ބާތިލްކޮށް، “ފަނޑިޔާރުން ބޭނުންވާ އަދަދު” އިތުރުކޮށް އަލުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

9/8/2020

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިޢުލާން އަށް ފަނޑިޔާރުންގެ އަދަދު އިތުރު ކުރުން

6/8/2020

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

6/8/2020

މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ތެރެއިން އެހެން ކޯޓަކަށް ބަދަލުވާން އެދޭ މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

6/8/2020

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

22/7/2020

ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ މަގާމާ ގުޅޭ

1/4/2020

އިއުލާން

10/3/2020

އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުން

4/3/2020

ސޮފްޓްވެއަރ ޑެވެލޮޕަރ މަޤާމާއި ގުޅޭ

23/1/2020

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

21/1/2020

ސޮފްޓްވެއަރ ޑެވެލޮޕަރގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

21/1/2020

އައިސީޓީ ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާންތައް ބާޠިލްކުރުން

25/12/2019

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – އައިސީޓީ ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ

12/12/2019

ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

4/12/2019

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

28/11/2019

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

28/11/2019

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު އައިސީޓީ ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ

28/11/2019

ކޮމިޝަންގެ (IUL)195-A-HR-1-2019-36 ނަންބަރު އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުން

28/11/2019

ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ އެޗް.އާރ ސޮފްޓްވެއަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން