ފޯމު

16/5/2021

ފަނޑިޔާރުކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު، ކުށުގެ ރެކޯޑް ފޯމު އަދި އިގުރާރު

20/4/2021

އިވެލުއޭޓަރުންގެ މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު، އިގުރާރު އަދި ކުށުގެ ރެކޯޑް ފޯމު

23/3/2021

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ފޯރމު

24/12/2020

އިންޓަރންޝިޕަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯރމް

13/10/2019

ވަކީލުން އައްޔަންކުރާ ފޯމް

22/8/2019

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

25/7/2019

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއި ވަޒީފާއަށް އެދޭ މީހުންގެ އިޤްރާރު

2/11/2010

އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދޭ ފޯމް

28/1/2010

ފަނޑިޔާރުނާބެހޭ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު