ޑައުންލޯޑްސް

15/3/2020

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2019

23/2/2020

އުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު

4/11/2019

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2019 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2008 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު) ގައިވާ އިޞްލާޙްތައް ހިމަނާފައި

30/10/2019

ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ސަޢީދުގެ TC78,TC79 ގެ ތަޙްޤީޤު ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

13/10/2019

ވަކީލުން އައްޔަންކުރާ ފޯމް

27/8/2019

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ދީދީގެ ތަޙްޤީޤް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

22/8/2019

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

5/8/2019

ފަނޑިޔާރުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބެލުމުގައި އަމަލުކުރާ ފްލޯޗާޓް

30/7/2019

ކްރިމިނަލް ކޯޓްގައި ނުނިމިހުރި މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު

25/7/2019

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއި ވަޒީފާއަށް އެދޭ މީހުންގެ އިޤްރާރު

27/6/2019

ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 12 ވަނަ އިސްލާހް

27/6/2019

ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 11 ވަނަ އިސްލާހް

27/6/2019

ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 10 ވަނަ އިސްލާހް

11/3/2019

ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 9 ވަނަ އިސްލާހް

11/3/2019

ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 8 ވަނަ އިސްލާހް

11/3/2019

ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 7 ވަނަ އިސްލާހް

11/3/2019

ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 6 ވަނަ އިސްލާހް

11/3/2019

ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 5 ވަނަ އިސްލާހް

11/3/2019

ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 4 ވަނަ އިސްލާހް

11/3/2019

ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 3 ވަނަ އިސްލާހް

11/3/2019

ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 2 ވަނަ އިސްލާހް

11/3/2019

ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 1 ވަނަ އިސްލާހް

11/3/2019

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018

12/3/2018

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2017

18/4/2017

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2016

7/3/2016

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2015

3/3/2016

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން

13/9/2015

ތަހުގީގު ކޮމިޓީގެ ހާޒިރީ – އޯގަސްޓް 2015

11/8/2015

ތަހުގީގު ކޮމިޓީގެ ހާޒިރީ – ޖުލައި 2015

15/7/2015

ތަހުގީގު ކޮމިޓީގެ ހާޒިރީ – ޖޫން 2015