ޑައުންލޯޑްސް

15/6/2021

ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު ގަވާއިދު

31/5/2021

ޝަކުވާ ފްލޯޗާރޓު

16/5/2021

ފަނޑިޔާރުކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު، ކުށުގެ ރެކޯޑް ފޯމު އަދި އިގުރާރު

3/5/2021

ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 14 ވަނަ އިސްލާހް

3/5/2021

ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 13 ވަނަ އިސްލާހް

20/4/2021

އިވެލުއޭޓަރުންގެ މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު، އިގުރާރު އަދި ކުށުގެ ރެކޯޑް ފޯމު

7/4/2021

ފަނޑިޔާރުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުން އައި ކޯޓާ އެއް ދަރަޖައެއްގެ އެހެން ކޯޓަކަށް ބަދަލުުކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު – 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ހިމަނާފައި

23/3/2021

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ފޯރމު

14/1/2021

ފަނޑިޔާރުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުންއައި ކޯޓާ އެއް ދަރަޖައެއްގެ އެހެން ކޯޓަކަށް ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު – 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ހިމަނާފައި

14/1/2021

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު – 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ހިމަނާފައި

27/12/2020

ފަނޑިޔާރުންގެ މާލީ ބަޔާނާބެހޭ ގަވާއިދު

24/12/2020

އިންޓަރންޝިޕަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯރމް

3/12/2020

ޝަރުޢީ ވަފުދު ފޮނުވުމާ ގުޅޭ އުސޫލު

3/12/2020

ދާއިމީ ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެހިފައިނުވާ ކޯޓުތަކުގެ ހިންގުން ހަވާލުކުރުމުގައްޔާއި، ކޯޓު ހިންގުމާއި ހަވާލުވެހުންނަ ފަނޑިޔާރު ޗުއްޓީއަށް ދާނަމަ އެ ކޯޓުގެ ހިންގުން އެހެން ފަނޑިޔާރަކާ ހަވާލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލް

3/12/2020

ކޯޓުތަކަށް އިސް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަން ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު

15/3/2020

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2019

23/2/2020

އުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު

4/11/2019

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2019 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2008 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު) ގައިވާ އިޞްލާޙްތައް ހިމަނާފައި

30/10/2019

ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ސަޢީދުގެ TC78,TC79 ގެ ތަޙްޤީޤު ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

13/10/2019

ވަކީލުން އައްޔަންކުރާ ފޯމް

27/8/2019

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ދީދީގެ ތަޙްޤީޤް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

22/8/2019

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

5/8/2019

ފަނޑިޔާރުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބެލުމުގައި އަމަލުކުރާ ފްލޯޗާޓް

30/7/2019

ކްރިމިނަލް ކޯޓްގައި ނުނިމިހުރި މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު

25/7/2019

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއި ވަޒީފާއަށް އެދޭ މީހުންގެ އިޤްރާރު

27/6/2019

ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 12 ވަނަ އިސްލާހް

27/6/2019

ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 11 ވަނަ އިސްލާހް

27/6/2019

ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 10 ވަނަ އިސްލާހް

11/3/2019

ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 9 ވަނަ އިސްލާހް

11/3/2019

ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 8 ވަނަ އިސްލާހް