ސަރކިއުލަރ

22/7/2020

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ޢަލީ ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

19/7/2020

އަލްއުސްތާޛު މޫސާ ނަސީމް ކ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުން

19/7/2020

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

19/7/2020

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

6/7/2020

އައު ޢާއްމު ޙާލަތާގުޅޭ ގޮތުން ފަނޑިޔާރުން ޢަމަލުކުރައްވަންޖެހޭ ޚާއްޞަ އުސޫލުތައް

28/6/2020

CIR-2020-16 ނ.ހޮޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް މެޖިސްޓްރޭޓަކު އައްޔަން ކުރުން

22/5/2020

CIR-2020-14 ފަނޑިޔާރުންގެ މުސާރަ އުނިކުރުން – ރިވިއު

19/5/2020

CIR-2020-12 އަލްއުސްތާޛް އަލީ މުޙްތާރު ރިޓަޔަރ ކުރުމާއި ގުޅޭ

29/4/2020

CIR-2020-11 އަލްއުސްތާޛް އަބްދުލް ގަފޫރު މުޙައްމަދު ރިޓަޔަރ ކުރުމާއި ގުޅޭ

9/4/2020

CIR-2020-10 ސިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ސަރކިއުލަރ

2/4/2020

JSC-C/CIR/2020/9 – Circular

17/3/2020

ސަރކިއުލަރ – 8 އާންމު ސިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ފަނޑިޔާރުން އަމަލުކުރައްވަން ޖެހޭ ހާއްސަ އުސޫލު

27/2/2020

ސަރކިއުލަރ – CIR-2020-05

22/1/2020

ސަރކިއުލާ – JSC-C/CIR/2020/1

20/11/2019

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުން – JSC/CIR/2019/17

20/11/2019

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުން – JSC/CIR/2019/16

18/11/2019

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން – JSC/2019/CIR/15

18/11/2019

ފަނޑިޔާރުންގެ މަޢުލޫމާތު އަދާހަމަކުރުން – JSC-C/CIR/2019/14

13/11/2019

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓް ވަގުތީގޮތުން ހިންފުން އެ ކޯޓުގެ އެހެން ފަނޑިޔާރަކާ ޙަވާލުކުރުން – JSC-C/CIR/2019/13

13/11/2019

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކުރުން – JSC-C/CIR/2019/12

17/10/2019

ޤާޟީކަމުގެ މަޤާމު ބަދަލުކުރުން – ސަރކިއުލަރ JSC-C/2019/9

7/3/2019

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

31/10/2018

ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ އަދި ޏ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާއަށް، ދާއިރާ މެޖިސްޓްރޭޓުން ހަމަޖެއްސުން

31/10/2018

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުން

13/8/2018

ފަނޑިޔާރުންގެ މަޤާމާއި ކޯޓް ބަދަލުވުން

13/8/2018

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުން

10/6/2018

ކްރިމިނަލް ކޯޓް، ޑްރަގް ކޯޓް އަދި ޖުވެނައިލް ކޯޓްގެ އިސް ޤާޟީކަމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަނުކުރުން – 2018

6/6/2018

ބައެއް ފަނޑިޔާރުންގެ މަޤާމާއި ކޯޓް ބަދަލުވުން – 2018

6/6/2018

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން – 2018

6/6/2018

ކުރިމިނަލްކޯޓް އަދި ސިވިލްކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުން – 2018