ސަރކިއުލަރ

31/10/2018

ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ އަދި ޏ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާއަށް، ދާއިރާ މެޖިސްޓްރޭޓުން ހަމަޖެއްސުން

31/10/2018

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުން

13/8/2018

ފަނޑިޔާރުންގެ މަޤާމާއި ކޯޓް ބަދަލުވުން

13/8/2018

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުން

10/6/2018

ކްރިމިނަލް ކޯޓް، ޑްރަގް ކޯޓް އަދި ޖުވެނައިލް ކޯޓްގެ އިސް ޤާޟީކަމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަނުކުރުން – 2018

6/6/2018

ބައެއް ފަނޑިޔާރުންގެ މަޤާމާއި ކޯޓް ބަދަލުވުން – 2018

6/6/2018

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން – 2018

6/6/2018

ކުރިމިނަލްކޯޓް އަދި ސިވިލްކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުން – 2018

6/6/2018

އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް އަބޫބަކުރު އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ހަމަޖެއްސެވުން – 2018

6/6/2018

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުން – 2018

6/6/2018

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން – 2018

6/6/2018

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުން – 2018

6/6/2018

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މަޤާމްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ އޮނިގަނޑު – 2018

2/5/2018

ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލްކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަނުކުރުމާއި ގުޅޭ

28/9/2017

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުން

28/9/2017

އަޙްމަދު ލަޠީފް ބ.ދަރަވަންދޫ ކޯޓްގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ބަދަލުކުރެއްވުން

28/9/2017

ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

28/9/2017

ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

28/9/2017

ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުން

28/9/2017

ޕެންޝަން އާއި ގުޅޭ

28/9/2017

ދާއިރާ އެލަވަންސް 24 މެއި 2017

28/9/2017

މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މަޤާމުގެ އޮނިގަނޑު 2017

14/6/2017

އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝާހިދު އައްޑުއަތޮޅު ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރުން

15/8/2016

ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަގާމުން މުސްކުޅި ކުރެއްވުން

9/8/2016

ސިވިލް ކޯޓާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީކަމަށް ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރުން

11/7/2016

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި، މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި އަދި މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާއަށް ދާއިރާ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުން ހަމަޖެއްސުން

11/7/2016

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރި މަގޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރި މަގޫދޫ ރަތްވިލާގެ، އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްސައްތާރު ސުލައިމާން، ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރި ބިލެއްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރެއްވުން

11/7/2016

ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މާގާމުން މުސްކުޅި ކުރެއްވުން

21/4/2016

ފަނޑިޔާރު ކަމުން ވަކިވުން

21/4/2016

ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުން