ސަރކިއުލަރ

18/10/2020

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހިމް ޢަލީ ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

4/10/2020

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ދެފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަންކުރުން

29/9/2020

ދެ ފަނޑިޔާރަކު އައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޯޓު ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

2/9/2020

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކުރުން

18/8/2020

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޝުޖާޢު ޢުޡްމާން ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

11/8/2020

ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު މައުސޫމް ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

9/8/2020

8 އޮގަސްޓް 2020 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެގޮތް

3/8/2020

2020 އޮގަސްޓްމަހުގެ 4ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 6ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތް

22/7/2020

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ޢަލީ ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

19/7/2020

އަލްއުސްތާޛު މޫސާ ނަސީމް ކ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުން

19/7/2020

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

19/7/2020

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

6/7/2020

އައު ޢާއްމު ޙާލަތާގުޅޭ ގޮތުން ފަނޑިޔާރުން ޢަމަލުކުރައްވަންޖެހޭ ޚާއްޞަ އުސޫލުތައް

28/6/2020

CIR-2020-16 ނ.ހޮޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް މެޖިސްޓްރޭޓަކު އައްޔަން ކުރުން

22/5/2020

CIR-2020-14 ފަނޑިޔާރުންގެ މުސާރަ އުނިކުރުން – ރިވިއު

19/5/2020

CIR-2020-12 އަލްއުސްތާޛް އަލީ މުޙްތާރު ރިޓަޔަރ ކުރުމާއި ގުޅޭ

29/4/2020

CIR-2020-11 އަލްއުސްތާޛް އަބްދުލް ގަފޫރު މުޙައްމަދު ރިޓަޔަރ ކުރުމާއި ގުޅޭ

9/4/2020

CIR-2020-10 ސިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ސަރކިއުލަރ

2/4/2020

JSC-C/CIR/2020/9 – Circular

17/3/2020

ސަރކިއުލަރ – 8 އާންމު ސިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ފަނޑިޔާރުން އަމަލުކުރައްވަން ޖެހޭ ހާއްސަ އުސޫލު

27/2/2020

ސަރކިއުލަރ – CIR-2020-05

22/1/2020

ސަރކިއުލާ – JSC-C/CIR/2020/1

20/11/2019

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުން – JSC/CIR/2019/17

20/11/2019

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުން – JSC/CIR/2019/16

18/11/2019

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން – JSC/2019/CIR/15

18/11/2019

ފަނޑިޔާރުންގެ މަޢުލޫމާތު އަދާހަމަކުރުން – JSC-C/CIR/2019/14

13/11/2019

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓް ވަގުތީގޮތުން ހިންފުން އެ ކޯޓުގެ އެހެން ފަނޑިޔާރަކާ ޙަވާލުކުރުން – JSC-C/CIR/2019/13

13/11/2019

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކުރުން – JSC-C/CIR/2019/12

17/10/2019

ޤާޟީކަމުގެ މަޤާމު ބަދަލުކުރުން – ސަރކިއުލަރ JSC-C/2019/9

7/3/2019

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން