ސަރކިއުލަރ

24/2/2021

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީގެ ދާއިރާ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އައްޔަންކުރުން

24/2/2021

ފަނޑިޔާޜުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

18/2/2021

ޢާއްމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގެ މުއްދަތުގައި ޚާއްސަ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސަވައި ދެވޭނެ އުސޫލުތައް

11/2/2021

ފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޯޓު ބަދަލުކުރުން

9/2/2021

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

31/1/2021

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

17/1/2021

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

17/1/2021

ބައެއް ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކަށް ދާއިރާ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުން ޢައްޔަންކުރުން

17/1/2021

ފަނޑިޔާރުންގެ މާލީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭ

13/12/2020

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރުން

9/12/2020

ގދ. ގައްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޝަނީޒް ޢަބްދުﷲ ގދ. ގައްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

26/11/2020

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރު ކަމަށް އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ ކަމަށް ފަނޑިޔާރަކު އައްޔަންކުރުން

26/11/2020

ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކުރުން

10/11/2020

ކޯޓުތަކަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ލަސްވާކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ބެލުމުގައި މިކޮނިޝަނުން ޢަމަލުކުރާނޭ މިންގަނޑު

27/10/2020

ގއ. މާމެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝުކޫރު ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

18/10/2020

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހިމް ޢަލީ ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

4/10/2020

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ދެފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަންކުރުން

29/9/2020

ދެ ފަނޑިޔާރަކު އައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޯޓު ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

2/9/2020

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކުރުން

18/8/2020

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޝުޖާޢު ޢުޡްމާން ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

11/8/2020

ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު މައުސޫމް ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

9/8/2020

8 އޮގަސްޓް 2020 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެގޮތް

3/8/2020

2020 އޮގަސްޓްމަހުގެ 4ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 6ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތް

22/7/2020

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ޢަލީ ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

19/7/2020

އަލްއުސްތާޛު މޫސާ ނަސީމް ކ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުން

19/7/2020

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

19/7/2020

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

6/7/2020

އައު ޢާއްމު ޙާލަތާގުޅޭ ގޮތުން ފަނޑިޔާރުން ޢަމަލުކުރައްވަންޖެހޭ ޚާއްޞަ އުސޫލުތައް

28/6/2020

CIR-2020-16 ނ.ހޮޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް މެޖިސްޓްރޭޓަކު އައްޔަން ކުރުން

22/5/2020

CIR-2020-14 ފަނޑިޔާރުންގެ މުސާރަ އުނިކުރުން – ރިވިއު