ފަނޑިޔާރުންގެ މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅާ ފޯމްތައް

28/12/2020

ފަނޑިޔާރުން ފުރާ މާލީބަޔާން ފޯމް

28/12/2020

އަލަށް އައްޔަންކުރާ ފަޑިޔާރުން ފުރާ މާލީބަޔާން ފޯމް

28/12/2020

ފަނޑިޔާރުންގެ އަނބިން، ފިރި އަދި ދަރިން ފުރާ މާލީ ބަޔާން ފޯމް