ޚަބަރު / ސިވިލްކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ފައްޔާޟް ޝާތިރާ ގުޅޭގޮތުން ތަހުޤީޤު ކުރެވުނު ސުލޫކީ މައްސަލަ ސާބިތު ނުވާކަމަށް ނިންމުން

ސިވިލްކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ފައްޔާޟް ޝާތިރާ ގުޅޭގޮތުން ތަހުޤީޤު ކުރެވުނު ސުލޫކީ މައްސަލަ ސާބިތު ނުވާކަމަށް ނިންމުން

13/08/2023

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއްގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލުމަށްފަހު، މައްސަލައިގެ ޙުކުމް ނުކޮށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ބާއްވާފައިވުމާ ގުޅިގެން 2023 ޖަނަވަރީ 08 ވަނަ ދުވަހު ސުލޫކީ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށް ނޯޓިސްދެވިފައިވާ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ފައްޔާޟު ޝާޠިރުގެ މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން، ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކާ ޚިލާފުވެފައިވާކަން ސާބިތު ނުވާކަމަށް 2023 އޮގަސްޓް 09 ވީ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި މި ކޮމިޝަނުގެ 52 ވަނަ ޖަލްސާގައި ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2023_07_10_PR_FayyazShathirMS (1).pdf