ސަރކިއުލަރ / މުޖުތަމައުގެ އާއްމު މަސްހަލަތު ހިމެނޭ މައްސަލަތައް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމާ ބެހޭ

މުޖުތަމައުގެ އާއްމު މަސްހަލަތު ހިމެނޭ މައްސަލަތައް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމާ ބެހޭ

08/08/2023

ރައްޔިތުންގެ ނުވަތަ މުޖުތަމައުގެ އާއްމު މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ބޯހިޔާވަކިކަމާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކާއި، އުމްރާނީ  ތަރައްޤީއާ ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތްތަކާ އަދި އިޖްތިމައީ ހަރަކާތްތައް ކަންކަމުގެ މައްސަލަތައް ފަދަ މައްސަލަތައް ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުމުން، އެފަދަ ކަމެއް ކޯޓު އަމުރަކުް ހުއްޓުވަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި ކޯޓު އަމުރު ނެރުއްވުމަށްފަހު، ހުއްޓުވާފައިވާ ކަންކަމާގުޅުންހުރި ޝަރީޢަތްތައް ދިގުލައިގނެް ދިޔަ ނުދިއުމަށާއި އެފަދަކަންކަމާގުޅޭ ޝަރީޢަތްތައް އަވަސް ޝަރީޢަތްތަކެއް ގޮުތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ކޯޓުތަކުގައި ދަންނަވަމެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2023-07_23-CIR_16_aanmu maslahatha gulhey.pdf