ސަރކިއުލަރ / ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޯޓު ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޯޓު ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

01/08/2023

01 އޮގަސްޓް 2023 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ފަނޑިޔާރުގެ އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން އެ ފަނޑިޔާރު މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކޯޓު ބަދަލުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

 

ތ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ތ.އޮމަދޫ / ގުލްދަސްތާގެ، އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ޒަހީނު، ތ.ވޭމަންޑޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ތ.އޮމަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2023-08-01_CIR_15_Transfer-Hassan Zaheen (1).pdf