ސަރކިއުލަރ / ޟަރޫރީ ޙާލަތެއް އޮވެގެން މެނުވީ އިމާމުވެ ހުކުރު ނަމާދުކުރުން ފަނޑިޔާރުންގެ މައްޗަށް އޮތް އޮތުން ބާތިލްކުރުމަށް ނިންމުން

ޟަރޫރީ ޙާލަތެއް އޮވެގެން މެނުވީ އިމާމުވެ ހުކުރު ނަމާދުކުރުން ފަނޑިޔާރުންގެ މައްޗަށް އޮތް އޮތުން ބާތިލްކުރުމަށް ނިންމުން

03/08/2023

ޟަރޫރީ ޙާލަތެއް ދިމާނުވި ނަމަވެސް ފަނޑިރާރުންނަށް އިމާމުވެ ހުކުރު ނަމާދު ކުރުމަކީ މިކޮމިޝަން އިޢުތިރާޒްކުރާކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، އަދި އެއްވެސް ޢިނާޔަތެއް ނުވަތަ މާލީ މަންފާއެއް ނުލިބޭގޮތަށް އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ފަނޑިޔާރުންނަށް ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2023-08-03_CIR_14_Hukurukurumaagulhey.pdf