ސަރކިއުލަރ / ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

23/07/2023

17 ޖުލައި 2023 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 47/2023 ބައްދަލުވުމުގައި ހދ.ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް މަޤާމުގައި ހުންނެވި ހުޅުމާލެ. މުރަކަ 7،  މާލެ، އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޙަނީފް ޢަބްދުލްކަރީމް އުމުރުން 55 އަހަރު ވެފައިވުމާއެކު އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޙަނީފް ޢަބްދުލްކަރީމްގެ އެދިވަޑައިގަތުމަށް، "ފަނޑިޔާރުންގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ގަވާއިދު" ގެ ދަށުން އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޙަނީފް ޢަބްދުލްކަރީމް 23 ޖުލައި 2023 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ރިޓަޔަރކޮށްފައިވާ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2023-07-23_CIR_13_RetirementMohamed Haneef Abdul Kareem (1) (1).pdf