ސަރކިއުލަރ /

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

03/02/2021

"ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު"ގެ ދަށުން 03 ފެބްރުވަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު 2020/05 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ދ.ކުޑަހުވަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް މަޤާމުގައި ހުންނެވި ދ.ކުޑަހުވަދޫ، ވައިޓްވިލާ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްޤާދިރު އާދަމް މަޤާމުން މުސްކުޅިކޮށްދީފައިވާ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

އެޓޭޗްމަންޓް

98_20210823.pdf