އިޢުލާން / ފެމިލީ ކޯޓް ޤާޟީ މަޤާމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާ ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރުން.

ފެމިލީ ކޯޓް ޤާޟީ މަޤާމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާ ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރުން.

28/05/2023

ފެމިލީ ކޯޓް ޤާޟީ މަޤާމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާ ކޮށްފައިވާ މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (ILU)195-C/195/2023/23 (09 މޭ 2023) އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށްފީމެވެ. އަދި މިދެންނެވި އިޢުލާނާގުޅިގެން ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަންތައްވެސް ވަނީ ބާޠިލްކުރެވިފައެވެ. 

 

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2023-05-28-CC_IUL-25-Famliy Court-iulan Bathil.pdf