ސަރކިއުލަރ / ސިވިލް ކޯޓު އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ ކަމަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުން

ސިވިލް ކޯޓު އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ ކަމަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުން

09/05/2023

ސިވިލް ކޯޓު އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމަށް މިދަންނަވާ ފަނޑިޔާރުން، 09 މޭ 2023 ވަނަ ދުވަހު ޢައްޔަންކޮށް މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އަރުވާފައެވެ.

 

- ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ގއ.މާމެންދޫ ފެހިގެ، އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނިމާލް ޖުނައިދު އެ ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމަށް.

 

- ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ޅ.ހިންނަވަރު މާތިލަ، އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު އެ ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމަށް.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2023-05-09_CIR_09_Civil Court and Criminal Court Iss Gazeen.pdf