ޚަބަރު / ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ އައްޔަނުކޮށް ފަތްކޮޅު އެރުވުން

ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ އައްޔަނުކޮށް ފަތްކޮޅު އެރުވުން

09/05/2023

ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ ކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ 02 އިޢުލާންގެ ދަށުން މި ދެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކާ "ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމުގައި ކޮމިޝަނަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީ"އިން އިންޓަރވިއުކުރުމަށްފަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ ކަމަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ކޮމިޝަނަށް ލަފާ އަރުވާފައިވާ ޅ.ހިންނަވަރު، މާތިލަ، އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ ކަމަށް ހަމަޖެއްސުމަށާއި އަދި ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ ކަމަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ކޮމިޝަނަށް ލަފާއަރުވާފައިވާ ގއ.މާމެންދޫ، ފެހިގެ، އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނިމާލް ޖުނައިދު ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ ކަމަށް ހަމަޖެއްސުމަށް 2023 މޭ 03 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މި ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމާ، 2023 މޭ 09 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ފަތްކޮޅު އަރުވާފައެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2023_05_09_PR_CriminalCourt and Civil Court.pdf