ސަރކިއުލަރ / ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ރިޓަޔަރކުރުން.

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ރިޓަޔަރކުރުން.

20/04/2023

"ފަނޑިޔާރުންގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ގަވާއިދު" ގެ ދަށުން 20 މާރިޗު 2023 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު 2023/23 ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ 2 (ދޭއް) ފަނޑިޔާރުން، 20 އޭޕްރިލް 2023 ގައި މަޤާމުން ރިޓަޔަރކޮށްފައިވާ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

-       ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 2560، މާލެ، "ޖަޖް (ރިޓަޔަރޑް)" އަލްއުސްތާޛު އާދަމް އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް. 

-       ފ.ބިލެތްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓު ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 117377، މާލެ "އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް (ރިޓަޔަރޑް)" އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސައްތާރު ސުލައިމާނު.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2023-04-20_CIR_07_Retirement.amended_signed.pdf