ޚަބަރު / މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

05/04/2023

14 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި ކޮށްފައިވާ މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު C-195/1/2023/7(IUL) މާރިޗު 13 2023 އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވިއިރު އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 

ހދ.ނޮޅިވަރަން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

1. އާމިނަތު ޒިދުނާ / މ.ހިތަށްފިނިވާގެ، ކ.މާލެ

ށ.ކޮމަންޑޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

1. އާމިނަތު ޒިދުނާ / މ.ހިތަށްފިނިވާގެ، ކ.މާލެ

2. ޞަބާޙް މުޙައްމަދު / ވިނަރެސް، ކ.ކާށިދޫ

ނ.ވެލިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

1. އާމިނަތު ޒިދުނާ / މ.ހިތަށްފިނިވާގެ، ކ.މާލެ

2. ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުލް ހަކީމް / އަޛާންޕެލަސް، ޅ.ނައިފަރު

ބ.ދަރަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

1. އާމިނަތު ޒިދުނާ / މ.ހިތަށްފިނިވާގެ، ކ.މާލެ

2. އަޙްމަދު ނަޝިދު ޙުސައިން / އައިވަރީ ރޯސް، ބ.ދަރަވަންދޫ

3. މަމްނޫން މުޙައްމަދު / ޓިކާނާ، ބ.އޭދަފުށި

4. އަޙްމަދު ޖުމާން / ހިޔާވަހި، ބ. އޭދަފުށި

5. ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުލް ހަކީމް / އަޛާންޕެލަސް، ޅ.ނައިފަރު

6. އިރުޝާދު ޒާހިރު / މެޑޯނާ، ގއ.ދާންދޫ

7. ޞަބާޙް މުޙައްމަދު / ވިނަރެސް، ކ.ކާށިދޫ

ބ.ގޮއިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

1. އާމިނަތު ޒިދުނާ / މ.ހިތަށްފިނިވާގެ، ކ.މާލެ

2. މަމްނޫން މުޙައްމަދު / ޓިކާނާ، ބ.އޭދަފުށި

3. ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުލް ހަކީމް / އަޛާންޕެލަސް، ޅ.ނައިފަރު

4. ދިޔާނާ މަޖީދު / ލިލީވިލާ، ބ.ގޮއިދޫ

5. ޞަބާޙް މުޙައްމަދު / ވިނަރެސް، ކ.ކާށިދޫ

ޅ.ހިންނަވަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

1. އާމިނަތު ޒިދުނާ / މ.ހިތަށްފިނިވާގެ، ކ.މާލެ

2. ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުލް ހަކީމް / އަޛާންޕެލަސް، ޅ.ނައިފަރު

ކ.ކާށިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

1. އާމިނަތު ޒިދުނާ / މ.ހިތަށްފިނިވާގެ، ކ.މާލެ

2. ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުލް ހަކީމް / އަޛާންޕެލަސް، ޅ.ނައިފަރު

3. ފާޠިމަތު ސާޖިދާ / މާވިނަ، ޏ.ފުވައްމުލައް

4. ޞަބާޙް މުޙައްމަދު / ވިނަރެސް، ކ.ކާށިދޫ

އއ.މާޅޮސް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

1. އާމިނަތު ޒިދުނާ / މ.ހިތަށްފިނިވާގެ، ކ.މާލެ

ވ.ފުލިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

1. އާމިނަތު ޒިދުނާ / މ.ހިތަށްފިނިވާގެ، ކ.މާލެ

2. ޞަބާޙް މުޙައްމަދު / ވިނަރެސް، ކ.ކާށިދޫ

ދ.ކުޑަހުވަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

1. އާމިނަތު ޒިދުނާ / މ.ހިތަށްފިނިވާގެ، ކ.މާލެ

2. އިރުޝާދު ޒާހިރު / މެޑޯނާ، ގއ.ދާންދޫ

ތ.ހިރިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

1. އާމިނަތު ޒިދުނާ / މ.ހިތަށްފިނިވާގެ، ކ.މާލެ

ގއ.ވިލިނގިލި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

1. އާމިނަތު ޒިދުނާ / މ.ހިތަށްފިނިވާގެ، ކ.މާލެ

2. މަރްޔަމް ރަޝީދާ، ކިބިމާގެ، ގއ.ވިލިނގިލި

3. އިރުޝާދު ޒާހިރު / މެޑޯނާ، ގއ.ދާންދޫ

4. ޢާއިޝަތު ޝިހާބް / މުޝްތަރީގެ، ގއ.ވިލިނގިލި

ގއ.ދާންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

1. އާމިނަތު ޒިދުނާ / މ.ހިތަށްފިނިވާގެ، ކ.މާލެ

2. އިރުޝާދު ޒާހިރު / މެޑޯނާ، ގއ.ދާންދޫ

3. އަޙްމަދު އާދަމް / އެތުމާގެ، ގއ.ގެމަނަފުށި

ގދ.ރަތަފަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

1. އާމިނަތު ޒިދުނާ / މ.ހިތަށްފިނިވާގެ، ކ.މާލެ

 

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-04-05_PR_MagistrateCourtAP.pdf