އިޢުލާން / މި ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު (IUL)195-A-HR/195/2023/5 (19 ފެބުރުވަރީ 2023) އިޢުލާނުގައިވާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3) ކަމުގެ މަޤާމާ ގުޅޭ

މި ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު (IUL)195-A-HR/195/2023/5 (19 ފެބުރުވަރީ 2023) އިޢުލާނުގައިވާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3) ކަމުގެ މަޤާމާ ގުޅޭ

30/03/2023

މި ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު (IUL)195-A-HR/195/2023/5 (19 ފެބުރުވަރީ 2023) އިޢުލާނުގައިވާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3) ކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނު ކޮށްފައިވާކަން މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.