ޚަބަރު / ކްރިމިނަލް ކޯޓު އަދި ގއ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ ވަގުތީގޮތުން ހިންގުން ޙަވާލުކުރުން

ކްރިމިނަލް ކޯޓު އަދި ގއ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ ވަގުތީގޮތުން ހިންގުން ޙަވާލުކުރުން

13/03/2023

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝަކީލް  2023 މާރިޗު 13 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓު ވަގުތީގޮތުން ހިންގުން 13 މާރިޗު 2023 އިން ފެށިގެން އެކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދާ ހަވާލުކުރުމަށް 2023 މާރިޗު 05 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކޮމިޝަނުގެ 19 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ގއ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް އިޙްސާން 2023 މާރިޗު 13 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން ގއ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ ވަގުތީގޮތުން ހިންގުން 2023 މާރިޗު 13 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގއ.ވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު އަޒީމް ޙަސަންއާ ހަވާލުކުރުމަށް 2023 ފެބްރުއަރީ 26 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކޮމިޝަނުގެ 17 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2023-03-13_HINGUN_CriminalCourtMajistrateCourt (1).pdf