ސަރކިއުލަރ / ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުން

13/03/2023

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރި ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ބޭފުޅުން 2023 މާރިޗު 13 ގައި މަޤާމުގެ ހުވައިކުރައްވައި އަދި އެ މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އެ ބޭފުޅުންނަށް އަރުވާފައެވެ. 

1.     ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އއ.ފެރިދޫ / ސިޔާމާމަންޒިލް، އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝަކީލް.

2.     ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމަށް ސ.މަރަދޫ / އެށެވެލި، އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް އިޙްސާން.

3.     ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމަށް ގއ.ނިލަންދޫ / ބިއްލޫރިޖެހިގެ، އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޛިހުނީ.

4.     ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމަށް ރ.ރަސްގެތީމު / ގުލާބީގެ، އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު އަޒްލިފާ.

5.     ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމަށް ސ.ހިތަދޫ / ސައިފަތްމާގެ، އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ އިޙްސާން.

6.     ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމަށް ހދ.ފިނޭ / ދެތަނޑިމާގެ، އަލްއުސްތާޛު ފައިޞަލް އާދަމް.

7.     ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމަށް ގދ.ފިޔޯރީ / ސަންޑަލްވޫޑް، އަލްއުސްތާޛު ސިނާން ޢަލީ.

8.     ފ.ފީއަލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ހދ.ނޮޅިވަރަން / ދޯދި، އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނިޔާޒް.

9.     ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ލ.މާމެންދޫ / ގްރޭލައިޓް، އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފަޒީޙު.

10.  ގއ.ގެމަނަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ގއގެމަނަފުށި / ގެމަނަ، އަލްއުސްތާޛު ރޫޙުﷲ ޝިޔާމް

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2023-03-13_CIR_04_Appointment.pdf