އިޢުލާން / ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

19/02/2023

މި ކޮމިޝަނުން ހުސްވެފައިވާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

މުސާރަ: 15،116.50

ސުންގަޑި: 28 ފެބްރުވަރީ 2023 ގެ 13:00

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2023-02-19_Iulaan 05_Admin Officer_General Admin.pdf