އިޢުލާން / އިންޓަރންޝިޕްއާ ގުޅޭ

އިންޓަރންޝިޕްއާ ގުޅޭ

12/02/2023

ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)195-A-HR/195/2022/21 (08 ނޮވެންބަރު 2022) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އިންޓަރންޝިޕްގެ ފުރުޞަތަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، މި ކޮމިޝަނަށް އިންޓަރންއެއް ހަމަޖައްސާފައިވާކަން އިންޓަރންޝިޕަށް ހުޅުވާޅި ފުރުޞަތުގައި ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2023-02-12_Iulaan 04_Intern magaam ah ayyanu kuri kamah.pdf