އިޢުލާން / އިންޓާރންޝިޕް ފުރުޞަތު

އިންޓާރންޝިޕް ފުރުޞަތު

09/02/2023

މި ކޮމިޝަނުގެ ބިއުރޯ ސެކްޝަނުގައި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހޯދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2023-02-08_Iulaan 01_Internship Bureau.pdf