ޚަބަރު / މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

30/01/2023

15 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި ކޮށްފައިވާ މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)195-C/1/2022/42 (20 ޑިސެންބަރު 2022) އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވިއިރު އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 

ހދ.ނޮޅިވަރަން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

1. ޢުބައިދުﷲ ޢަލީ / އަލްސަމްވިލާ، ތ.ތިމަރަފުށި
2. އަޙްމަދު ނިޔާޒް / ދޯދި، ހދ.ނޮޅިވަރަން
3. އާމިނަތު ޒިދުނާ / މ.ހިތަށްފިނިވާގެ، ކ.މާލެ

 

ށ.ކޮމަންޑޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

1. ޢުބައިދުﷲ ޢަލީ / އަލްސަމްވިލާ، ތ.ތިމަރަފުށި
2. އާމިނަތު ސުނީތާ / ސާދާގެ، ށ.ފުނަދޫ
3. ޞަބާޙް މުޙައްމަދު / ވިނަރެސް، ކ.ކާށިދޫ
4.  އާމިނަތު ޒިދުނާ / މ.ހިތަށްފިނިވާގެ، ކ.މާލެ

 

ނ.ވެލިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

1. ޢުބައިދުﷲ ޢަލީ / އަލްސަމްވިލާ، ތ.ތިމަރަފުށި
2. ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުލް ހަކީމް / އަޛާންޕެލަސް، ޅ.ނައިފަރު
3.  އާމިނަތު ޒިދުނާ / މ.ހިތަށްފިނިވާގެ، ކ.މާލެ

 

ބ.ދަރަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

1. ޢުބައިދުﷲ ޢަލީ / އަލްސަމްވިލާ، ތ.ތިމަރަފުށި
2. މަމްނޫން މުޙައްމަދު / ޓިކާނާ، ބ.އޭދަފުށި
3. ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުލް ހަކީމް / އަޛާންޕެލަސް، ޅ.ނައިފަރު
4. ޙުސައިން ޝަކީބު / ހުޅުމާލެ.ދޮޅަސް، މާލެ
5. އިރުޝާދު ޒާހިރު / މެޑޯނާ، ގއ.ދާންދޫ
6. އާމިނަތު ޒިދުނާ / މ.ހިތަށްފިނިވާގެ، ކ.މާލެ

 

ބ.ގޮއިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

1. ޢުބައިދުﷲ ޢަލީ / އަލްސަމްވިލާ، ތ.ތިމަރަފުށި
2. މަމްނޫން މުޙައްމަދު / ޓިކާނާ، ބ.އޭދަފުށި
3. ޞަބާޙް މުޙައްމަދު / ވިނަރެސް، ކ.ކާށިދޫ
4. ޖާދުﷲ ނަސީމް / ސައިރިއަސް، ސ.މީދޫ
5. ދިޔާނާ މަޖީދު / ލިލީވިލާ، ބ.ގޮއިދޫ
6. އާމިނަތު ޒިދުނާ / މ.ހިތަށްފިނިވާގެ، ކ.މާލެ

 

ޅ.ހިންނަވަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

1. ޢުބައިދުﷲ ޢަލީ / އަލްސަމްވިލާ، ތ.ތިމަރަފުށި
2. ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުލް ހަކީމް / އަޛާންޕެލަސް، ޅ.ނައިފަރު
3. އާމިނަތު ޒިދުނާ / މ.ހިތަށްފިނިވާގެ، ކ.މާލެ

 

ކ.ކާށިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

1. ޢުބައިދުﷲ ޢަލީ / އަލްސަމްވިލާ، ތ.ތިމަރަފުށި
2. ޒީނަތު ޢަލީ / ދަފްތަރު. ނަންބަރު 2616 މާލެ
3. ފާޠިމަތު ޝަފީނާޒް / ހުުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު 11021، މާލެ
4. ޙުސައިން ޝަކީބު / ހުޅުމާލެ.ދޮޅަސް، މާލެ
5. ޞަބާޙް މުޙައްމަދު / ވިނަރެސް، ކ.ކާށިދޫ
6. އާމިނަތު ޒިދުނާ / މ.ހިތަށްފިނިވާގެ، ކ.މާލެ

 

އއ.މާޅޮސް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

1. ޢުބައިދުﷲ ޢަލީ / އަލްސަމްވިލާ، ތ.ތިމަރަފުށި
2. ޖާދުﷲ ނަސީމް / ސައިރިއަސް، ސ.މީދޫ
3. އާމިނަތު ޒިދުނާ / މ.ހިތަށްފިނިވާގެ، ކ.މާލެ

 

ވ.ފުލިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

1. ޢުބައިދުﷲ ޢަލީ / އަލްސަމްވިލާ، ތ.ތިމަރަފުށި
2. މުޙައްމަދު ނިޡާމް / މ.މޮޑަންކޮމެޓް، ކ.މާލެ
3. ޞަބާޙް މުޙައްމަދު / ވިނަރެސް، ކ.ކާށިދޫ
4. ޖާދުﷲ ނަސީމް / ސައިރިއަސް، ސ.މީދޫ
5. އާމިނަތު ޒިދުނާ / މ.ހިތަށްފިނިވާގެ، ކ.މާލެ

 

މ.މުލައް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

1. ޢުބައިދުﷲ ޢަލީ / އަލްސަމްވިލާ، ތ.ތިމަރަފުށި
2. އާމިނަތު ނައިނާ ނަސީމް / އަތަމާގެ، މ.މުލައް
3. އަޙްމަދު ސުލައިމާން / ހުޅުމާލެ އެންދެރި 7، ކ.މާލެ
4. ޔާސިރު މުޙައްމަދު / ކޯނަރ، މ.ވޭވަށް
5. އާމިނަތު ޒިދުނާ / މ.ހިތަށްފިނިވާގެ، ކ.މާލެ

 

ފ.ފީއަލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

1. ޢުބައިދުﷲ ޢަލީ / އަލްސަމްވިލާ، ތ.ތިމަރަފުށި
2. ޙުސައިން ޝަކީބު / ހުޅުމާލެ.ދޮޅަސް، މާލެ
3. އާމިނަތު ޒިދުނާ / މ.ހިތަށްފިނިވާގެ، ކ.މާލެ

 

ގއ.ގެމަނަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

1. އަޙްމަދު ރޫހުﷲ ޝިޔާމް / ގެމަނަ، ގއ.ގެމަނަފުށި
2. އިރުޝާދު ޒާހިރު / މެޑޯނާ، ގއ.ދާންދޫ
3. އާމިނަތު ޒިދުނާ / މ.ހިތަށްފިނިވާގެ، ކ.މާލެ

 

ގއ.ދާންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

1. އިރުޝާދު ޒާހިރު / މެޑޯނާ، ގއ.ދާންދޫ
2. އާމިނަތު ޒިދުނާ / މ.ހިތަށްފިނިވާގެ، ކ.މާލެ

 

ގދ.ރަތަފަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

1. މުޙައްމަދު ފަޒީޙު / ގްރޭލައިޓް، ލ.މާމެންދޫ
2. އާމިނަތު ޒިދުނާ / މ.ހިތަށްފިނިވާގެ، ކ.މާލެ

 

ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

1. މުޙައްމަދު ފަޒީޙު / ގްރޭލައިޓް، ލ.މާމެންދޫ
2. ޖާދުﷲ ނަސީމް / ސައިރިއަސް، ސ.މީދޫ
3. އާމިނަތު ޒިދުނާ / މ.ހިތަށްފިނިވާގެ، ކ.މާލެ

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-01-30_AP_MajistrateCourts.pdf