ޚަބަރު / ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

30/01/2023

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި ކޮށްފައިވާ މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)195-C/1/2023/2 (16 ޖަނަވަރީ 2023) އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވިއިރު އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 

ނަމާއި އެޑްރެސް

1. އަޙްމަދު ޝަކީލް / ސިޔާމާމަންޒިލް، އއ.ފެރިދޫ

2. މުޙައްމަދު ޝަނީޒް ޢަބްދުﷲ/ ހަނދުވަރީނާޒް، ގދ.ގައްދޫ

3. ޙުސައިން ޝަކީބް / ހުޅުމާލެ، ދޮޅަސް، މާލެ

4. މަރްޔަމް ވަޙީދު / ބެލޫން، ސ.ފޭދޫ

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-01-30_AP_HighCourt.pdf