ޚަބަރު / ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

24/01/2023

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގެ 02 މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި ކޮށްފައިވާ މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު  (IUL)195-C/195/2023/1 (10 ޖަނަވަރީ 2023) އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވިއިރު އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 

1. މުޙައްމަދު އިޙްސާން / ނޫރުވާދީ, ކ.ތުލުސްދޫ

2. މުޙައްމަދު ސަމީރު / ހިތްވަރު, ރ.އިނގުރައިދޫ

3. އަޙްމަދު ރިފްޝާން / ކަޝްމީރުގެ, ސ. ފޭދޫ

4. އިބްރާހީމް އިޙްސާން / އެށެވެލި, ސ.މަރަދޫ

5. އުއްމުކުލްޘޫމް އަބޫބަކުރު / ރަނައުރާގެ, ބ. ހިތާދޫ

6. ރަފީއުއްދީން އަހްމަދު / ސްނޯޑްރޮޕް, ސ. ހިތަދޫ

7. އަޙްމަދު އާދަމް / އެތުމާގެ, ގއ.ގެމަނަފުށި

8. ޙުސައިން ސާލިމް / އާރު, ހއ.މާރަންދޫ

9. ސިޔާމާ މުޙައްމަދު / މާލެ ދަފްތަރު ރސ 13194

10. އިބްރާހީމް ޛިހުނީ / ބިއްލޫރިޖެހިގެ, ގއ.ނިލަންދޫ

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-01-24_AP_CriminalCourt.pdf