އިޢުލާން / ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

16/01/2023

މަގާމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާނީ 30 ޖަނަވަރީ 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން މި ކޮމިޝަނުގެ ފަހިރެސް ޕޯޓަލް މެދުވެރި ކޮށެވެ.  ފަހިރެސް ޕޯޓަލްގެ ލިންކް ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

https://apply.jsc.gov.mv

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2023-01-16_IULAN-2.pdf