ސަރކިއުލަރ / ފަނޑިޔާރުން މާލީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭ

ފަނޑިޔާރުން މާލީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭ

02/01/2023

24 ޑިސެންބަރު 2020 ގައި އާއްމުކުރެވިފައިވާ "ފަނޑިޔާރުންގެ މާލީ ބަޔާނާބެހޭ ޤަވާއިދު" ގައިވާ ގޮތަށް ކޮންމެ އަހަރަކު އެއް ފަހަރު މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅުއްވަންޖެހިވަޑައިގަންނަވާ މާލީ ބަޔާން، ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމުމުން ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހުގެ ކުރިން މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 

މާލީ ބަޔާން ފޯމު މި ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓްwww.jsc.gov.mv  އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. 

 

2022 ވަނަ އަހަރު އައްޔަނު ކުރެވުނު ފަނޑިޔާރުން ހުށަހަޅުއްވާނީ އައްޔަނު ކުރެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން 31 ޑިސެންބަރު 2022 ގެ ނިޔަލަށެވެ. 

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2023-01-02_CIR-01_Maalee Bayaan Hushaelhumaai Behey.pdf