ސަރކިއުލަރ / ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ރިޓަޔަރކުރުން.

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ރިޓަޔަރކުރުން.

25/12/2022

11 ޑިސެންބަރު 2022 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 89/2022 ބައްދަލުވުމުގައި ކ.ކާށިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި މާލެ / ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 5831 އަލްއުސްތާޛު އާދަމް ސަޢީދު މޫސާގެ އުމުރުން 55 އަހަރު ވެފައިވުމާއެކު އަލްއުސްތާޛު އާދަމް ސަޢީދު މޫސާގެ އެދިވަނޑައިގަތުމަށް، "ފަނޑިޔާރުންގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ގަވާއިދު" ގެ ދަށުން އަލްއުސްތާޛު އާދަމް ސަޢީދު މޫސާ 25 ޑިސެންބަރު 2022 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ރިޓަރޔަކޮށްފައިވާ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-12-25-CIR_37_Retirement-Adam Saeed MOosa[21830].pdf