ސަރކިއުލަރ / ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

05/12/2022

"ފަނޑިޔާރުންގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ގަވާއިދު" ގެ ދަށުން 20 ނޮވެންބަރު 2022 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު 2022/83 ވަނަ ބައްދަލުވުމުން އއ.މާޅޮހު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އއ.މާޅޮސް/ ޗަންޕާމާގެ، އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޒާރު އާދަމް 05 ޑިސެންބަރު 2022 ގައި އުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން މަޤާމުން ރިޓަޔަރކޮށްފައިވާ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ. 

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-12-05-CIR_35_MohamedNizarRetirement[21676].pdf