ޚަބަރު / ގދ.ރަތަފަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު ނިހާމް ރަޝީދު ގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

ގދ.ރަތަފަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު ނިހާމް ރަޝީދު ގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

12/12/2022

ގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގެ މަޤާމަށް ބަދަލުވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައި މި ކޮމިޝަނުން 2022 ނޮވެންބަރު 07 ވަނަ ދުވަހު ކުރި އިޢުލާނުގެ ދަށުން، ގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ބަދަލުވުމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގދ.ރަތަފަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު ނިހާމް ރަޝީދު "ފަނޑިޔާރުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުން އައި ކޯޓާ އެއް ދަރަޖައެއްގެ އެހެން ކޯޓަކަށް ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު" ގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ބަލައި، ގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް 2022 ޑިސެންބަރު 11 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބަދަލުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-12-11_PR_Transfer Niham.pdf