ސަރކިއުލަރ / ޖިނާޢީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި

ޖިނާޢީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި

29/11/2022
ޖިނާޢީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި "ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު" އާ އެއްގޮތަށް ގެންދިއުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދިއޔުމުގައި "ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ޖިނައީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު" 180 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ބައެއް ކޯޓުތަކުން ޢަމލުކުރަމުންދާކަމުގެ ޝަކުވާ މި ކޮމިޝަނަށް ލިބެމުންދާތީ، އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށާއި މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށް ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ކުރިއަށްގެންގޮސްދެއްވުމަށް ފަނޑިޔާރުންނަށް ދެންނެވީމެވެ.