ސަރކިއުލަރ / ޖިނާޢީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި "ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު" އާ އެއްގޮތަށް ގެންދިއުން

ޖިނާޢީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި "ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު" އާ އެއްގޮތަށް ގެންދިއުން

29/11/2022