ޚަބަރު / ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް ޞަފްވަތު ޙަބީބްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް ނިންމުން

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް ޞަފްވަތު ޙަބީބްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް ނިންމުން

23/11/2022

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މައްސަލައެއްގައި ޚުލާސާ ބަޔާން ހުށަހަޅައި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ނިމިފައިވީނަމަވެސް، ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މައްސަލައިގެ ޚުކުމް ކުރުމުގެ މަޖިލިސް ބާއްވާފައި ނުވާތީ، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ޞަފްވަތު ޙަބީބްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަން މިކޮމިޝަންގެ މައްސަލަ ބެލުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާފައިވާ ކޮމިޓީއިން ނިންމާފައިވާތީ، 2022 ނޮވެމްބަރ 16 ވީ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 82 ވަނަ ޖަލްސާގައި މިމައްސަލަ ތަޚްޤީޤު ކުރުމަށް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައިފައިވެއެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-11-17_PR_Massalabelumah_Safwath (1).pdf