ފަނޑިޔާރުންގެ ޤަވާއިދު / ކޯޓުތަކަށް އިސް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަން ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު

ކޯޓުތަކަށް އިސް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަން ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު

13/12/2020