ޤަވާއިދު / ކޯޓުތަކަށް އިސް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަން ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު

ކޯޓުތަކަށް އިސް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަން ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު

13/12/2020

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

88_20210821.pdf