ޚަބަރު /

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަހީދުއާ ވަގުތީ ގޮތުން ޙަވާލުކުރުން

17/11/2022

"ފަނޑިޔާރުންގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ގަވާއިދު" ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ހާތިފް ޙިލްމީ ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވުމާ ގުޅިގެން 18 ނޮވެންބަރު 2022 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ވަގުތީގޮތުން ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަހީދުއާ ޙަވާލުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުންވަނީ ނިންމާފައެވެ.