ސަރކިއުލަރ / އެކިފަރާތްތަކުން ފަނޑިޔާރުންނަށް ފޮނުވާ ހަދިޔާއާއި މެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

އެކިފަރާތްތަކުން ފަނޑިޔާރުންނަށް ފޮނުވާ ހަދިޔާއާއި މެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

09/11/2022

ފަނޑިޔާރުންނަކީ އެއްވެސް ކަމެއްގައި ރިޝްވަތެއް ނުވަތަ ރިޝްވަތަކަށްވެދާނެ އެއްވެސް ކަމެއްކޮށް ނުވަތަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ބަލައިގަނެވޭނެ ބައެއް ނޫންކަން ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުގައިވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން، އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ކޯޓަށް އަދި ފަނޑިޔާރުންނަށް ފޮނުވާ ހަދިޔާތައް ބަލައިނުގަތުމަށް ހަނދުމަފުޅު އެރުވީމެވެ.

ނަމަވެސް އެކި މުނާސަބަތުތަކާ ގުޅިގެން ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކުން ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާތަކުން ފަނޑިޔާރުންނަށް ފޮނުވާ ރަމްޒީ ތަކެތި، ދޭދޭ ގުޅުމަށް އިޚްތިރާމްކުރުމުގެ ގޮތުން ބަލައިގަތް ނަމަވެސް، އެ ހަދިޔާތައް ކޯޓާ ޙަވާލުކުރުމަކީ އެންމެ އެދެވޭގޮތް ކަމުގައި މި ކޮމިޝަނަށް ފެންނާތީ، ހަދިޔާބަލައިގަތުމުގައި މިދެންނެވުނު ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދެންނެވީމެވެ. 

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-11-9-CIR_22_FandiyaarunHadhiyabaligathun.pdf