އިޢުލާން / ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

17/11/2022

ސުންގަޑި:

30 ނޮވެންބަރު 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން މި ކޮމިޝަނުގެ ފަހިރެސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ. ފަހިރެސް ޕޯޓަލްގެ ލިންކް ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

https://apply.jsc.gov.mv

-       ފަނޑިޔާރުކަމަށް އެދި ކުރިމަތިލެވޭނީ ފަހިރެސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އެކަނި ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.   

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-11-08_HC_IUL-39.pdf