ސަރކިއުލަރ / ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

09/11/2022

ބ.ގޮއިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި ބ.ގޮއިދޫ، ގުލްބަހާރުގެ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނިޝާރު 09 ނޮވެންބަރު 2022 އިން ފެށިގެން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވެފައިވާކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ. 

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-11-09-CIR_26_FandiyaarukamunVakivun.pdf