ސަރކިއުލަރ / ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

01/11/2022

ގއ. ދާންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި ގއ.ދާންދޫ، އަސަރީގެ އަލްއުސްތާޛު ލުއައްޔު އިބްރާހިމް 01 ނޮވެންބަރު 2022 އިން ފެށިގެން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވެފައިވާކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ. 

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-11-01-CIR_25_FandiyaarukamunVakivun.pdf